Tehetünk-e az Uniós jog érvényesülése érdekében?

A gazdasági élet területén számos európai uniós jogszabály biztosít közvetlenül vagy közvetve jogokat, illetve ír elő kötelezettségeket a tagállamok területén működő vállalkozások számára. Az uniós jogszabályok szervesen beépültek a nemzeti jogrendszerekbe; azok végrehajtásáért és helyes alkalmazásáért tehát elsődlegesen a tagállamok felelnek, köztük Magyarország is.

Amennyiben egy személy vagy vállalkozás úgy ítéli meg, hogy valamely tagállami intézkedés vagy gyakorlat ellentétben áll egy uniós rendelkezéssel vagy elvvel, vagy egy nemzeti hatóság nem biztosítja az uniós jogok teljes körű érvényesülését, írásos formában panasszal fordulhat az Európai Bizottsághoz.

A benyújtott panaszokat az Európai Bizottság illetékes szolgálatai minden esetben megvizsgálják. A panasznak az ügy körülményeiről minden esetben teljeskörű, részletes és pontos információkat, valamint tényszerű tájékoztatást kell tartalmaznia a tagállamnak felrótt jogsértésről, lehetőség szerint pontosan meghatározva, mely uniós rendelkezéseket sértett meg a tagállam.

A panasztevő személyazonosságát az érintett tagállam előtt a Bizottság – a panasztevő kifejezett hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a benyújtott panasz megalapozott és a tagállammal szemben jogsértési (kötelezettségszegési) eljárás megindítását teszi szükségessé, hivatalos írásbeli figyelmeztetést küld az érintett tagállamnak. A figyelmeztetésre érkező válaszban foglaltakra tekintettel – vagy a válasz elmaradása esetén – indokolással ellátott véleményt bocsáthat ki a tagállam részére, amelyben felszólítja az adott tagállamot, hogy meghatározott határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az uniós jog szabályai betartásra kerüljenek.

Abban az esetben, ha az érintett tagállam ennek ellenére nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglalt feltételeknek, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. Az eljárás lezárásakor a Bíróság ítéletben határoz az uniós jog megsértéséről. Az ítélet kihirdetése után a tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az uniós jog – az ítéletben foglaltak szerint – a továbbiakban ne sérüljön. Ha a tagállam ennek ellenére sem tesz eleget az ítélet rendelkezéseinek, a Bizottság újra a Bíróság elé terjesztheti az ügyet, és kérheti kényszerítő bírság vagy átalányösszegű büntetés kiszabását a tagállammal szemben.

Ugyanakkor elsősorban a tagállami szintű, nemzeti közigazgatási hatóságok és bíróságok feladata annak biztosítása, hogy a tagállamok és különösen azok hatóságai eleget tegyenek az európai uniós jogszabályoknak. Ezért különösen fontos, hogy az uniós jogot sértő gyakorlat vagy intézkedéssel szemben a panasztevő a nemzeti közigazgatósági vagy igazságszolgáltatási szerveknél is eljárást indítson.

Egy jól előkészített panasz elsődleges fontosságú a tekintetben, hogy a Bizottság a panaszt megalapozottnak találja és a tagállammal szemben eljárást indítson.

Felkeltettük az érdeklődését? További kérdése van? Hadd segítsünk. Írjon nekünk!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!