Adatvédelmi politika

Jelen ‘Adatvédelmi politika’ azt írja le, hogy miként gyűjtik, használják és osztják meg az Ön személyes adatait, amikor Ön a „https://szecsenyi.com/” webhelyet („Webhely„) meglátogatja.

Ez szabályzat kizárólag az online tevékenységeinkre vonatkozik, és a weboldalunk látogatóira érvényes a Webhelyen megosztott és/vagy gyűjtött információk tekintetében. Ez a szabályzat nem vonatkozik az offline vagy a jelen webhelyen kívüli csatornákon keresztül gyűjtött információkra.

Adatvédelmi politika

Tulajdonos és adatkezelő

Szécsényi Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Buday L. 12.)

Tulajdonos elérhetősége: office@szecsenyi.com

A gyűjtött adatok típusai

A személyes adatok típusai közé tartoznak azok, amelyeket ez a Weboldal saját maga vagy harmadik felek útján gyűjt:

a) Sütik;

b) Felhasználási adatok;

c) kérdésekre adott válaszok;

d) kattintások;

e) billentyűleütési események;

f)  mozgásérzékelős események;

g) egérmozgások;

h) görgetési pozíció;

i)  érintési események.

Az összegyűjtött személyes adatok minden egyes típusára vonatkozó teljes körű részleteket a jelen adatvédelmi szabályzat erre szolgáló szakaszai vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő külön magyarázó szövegek tartalmazzák. A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Használati adatok esetében az Alkalmazás használata során automatikusan gyűjtött személyes adatokról van szó. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Webhely által kért valamennyi adat kötelező, és az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a Webhely számára a szolgáltatások nyújtását. Azokban az esetekben, amikor ez a Webhely kifejezetten kijelenti, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználó szabadon megteheti, hogy nem közli ezeket az adatokat anélkül, hogy ez a szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére nézve következményekkel járna. Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, szívesen látjuk, ha kapcsolatba lépnek a Tulajdonossal. A Cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – használata a jelen Webhely vagy a jelen Webhely által használt harmadik fél szolgáltatások tulajdonosai által a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás nyújtásának célját szolgálja, a jelen dokumentumban és a Cookie szabályzatban (ha van ilyen) leírt egyéb célokon túlmenően.

A Felhasználók felelősek a harmadik féltől származó, a jelen Webhelyen keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott személyes adatokért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával ahhoz, hogy az adatokat a Tulajdonosnak átadják.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy jogosulatlan megsemmisítés megakadályozása érdekében. Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikai eszközök használatával történik, a megadott célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési eljárások és módok szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatokhoz hozzáférhetnek bizonyos típusú felelős személyek, akik részt vesznek a jelen Webhely üzemeltetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció), vagy külső felek (például harmadik fél technikai szolgáltatók, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek), akiket szükség esetén a Tulajdonos adatfeldolgozóként jelöl ki. E felek naprakész listája bármikor kérhető a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos akkor dolgozhatja fel a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

A Felhasználók egy vagy több meghatározott célra adták hozzájárulásukat. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult lehet a Személyes adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik a feldolgozás ellen („opt-out„), anélkül, hogy a hozzájárulásra vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;

a)  az adatok szolgáltatása a Felhasználóval kötött megállapodás és/vagy annak előszerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges;

b)  a feldolgozás a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c)  az adatkezelés olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végeznek;

d) az adatkezelés a Tulajdonos vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.

A Tulajdonos minden esetben szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Helyszín

Az adatok feldolgozása a Tulajdonos működési irodáiban és bármely más olyan helyen történik, ahol az adatfeldolgozásban részt vevő felek tartózkodnak.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba történő továbbítását. Az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről a Felhasználók tájékozódhatnak a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részleteket tartalmazó részben.

A Felhasználók jogosultak továbbá tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjog hatálya alá tartozó vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezet, például az ENSZ részére történő adattovábbítás jogalapjáról, valamint a Tulajdonos által az Adataik védelme érdekében hozott biztonsági intézkedésekről.

Ha ilyen adattovábbításra kerül sor, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszainak ellenőrzésével tájékozódhatnak, vagy a Tulajdonosnál érdeklődhetnek a kapcsolatfelvételi szakaszban megadott információk segítségével.

Megőrzési idő

A személyes adatok feldolgozása és tárolása addig tart, ameddig az összegyűjtött cél megköveteli.

Ezért az adatok tárolása a következő időtartamig tart:

A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célból gyűjtött személyes adatokat a szerződés teljes körű teljesítéséig kell megőrizni.

A Tulajdonos jogos érdekei miatt gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg az ilyen célok teljesítéséhez szükséges. A Tulajdonos által követett jogos érdekekre vonatkozó konkrét információkat a felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel útján találhatnak.

A Tulajdonos jogosult lehet a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzésére, amennyiben a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, mindaddig, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják. A Tulajdonos továbbá kötelezhető arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasításra szükséges.

A megőrzési időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési időszak lejárta után nem érvényesíthető.

Az adatkezelés céljai

A Felhasználóra vonatkozó adatok gyűjtésére azért kerül sor, hogy a Tulajdonos biztosítani tudja a szolgáltatását, eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, válaszoljon a végrehajtási megkeresésekre, megvédje jogait és érdekeit (vagy a Felhasználók vagy harmadik felek érdekeit), felderítse a rosszindulatú vagy csalárd tevékenységeket, valamint a következőket: Analitika, Tag Management, SPAM-védelem és külső platformokról származó tartalmak megjelenítése.

Az egyes célokra felhasznált Személyes adatokra vonatkozó konkrét információkért a Felhasználó a „Részletes információk a Személyes adatok feldolgozásáról” című részben tájékozódhat.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatok gyűjtése az alábbi célokra és az alábbi szolgáltatások igénybevételével történik:

Elemzés

Az ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára a webes forgalom nyomon követését és elemzését, és felhasználhatók a Felhasználó viselkedésének nyomon követésére.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

A Google Analytics a Google Ireland Limited („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat az Alkalmazás használatának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységéről szóló jelentések elkészítésére és más Google szolgáltatásokkal való megosztására használja fel. A Google az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózatának hirdetései kontextusba helyezéséhez és személyre szabásához használhatja.

Feldolgozott személyes adatok: Sütik; Felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat – Opt Out.

A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk. Ez a feldolgozás a CCPA szerinti meghatározás alapján értékesítésnek minősül. Az ebben a záradékban foglalt információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben találhat információt arra vonatkozóan, hogy miként mondhat le az értékesítésről.

Külső platformok tartalmának megjelenítése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon elhelyezett tartalmakat közvetlenül a jelen Webhely oldalain megtekinthesse, és interakcióba léphessen velük. Az ilyen típusú szolgáltatás akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokról az oldalakról, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják azt.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

A Font Awesome a Fonticons, Inc. által nyújtott betűtípus-ábrázolási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ez a Webhely ilyen jellegű tartalmat építsen be az oldalaira.

Feldolgozott személyes adatok: Nyomonkövetők; Felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi szabályzat.

A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

Ez a feldolgozás a CCPA szerinti meghatározás alapján értékesítésnek minősül. Az ebben a záradékban foglalt információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben talál információt arról, hogy miként mondhat le az értékesítésről.

SPAM-védelem

Ez a fajta szolgáltatás elemzi az Alkalmazás forgalmát, amely potenciálisan tartalmazza a Felhasználók személyes adatait, azzal a céllal, hogy kiszűrje a forgalom azon részeit, üzeneteket és tartalmakat, amelyek SPAM-nek minősülnek.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

A Google reCAPTCHA a Google Ireland Limited által nyújtott SPAM-védelmi szolgáltatás. A reCAPTCHA használatára a Google adatvédelmi irányelvei és felhasználási feltételei vonatkoznak.

Feldolgozott személyes adatok: kérdésekre adott válaszok; kattintások; billentyűleütéses események; mozgásérzékelős események; egérmozgások; görgetési pozíció; érintéses események; nyomkövetők; használati adatok. A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat. A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk; következtetett információk.

Címkekezelés

Ez a fajta szolgáltatás segít a Tulajdonosnak abban, hogy központosított módon kezelje a Webhelyen szükséges címkéket vagy szkripteket. Ez azt eredményezi, hogy a Felhasználók adatai ezeken a szolgáltatásokon keresztül áramlanak, ami potenciálisan ezen adatok megőrzését eredményezi.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

A Google Tag Manager a Google Ireland Limited által nyújtott címkekezelési szolgáltatás. Feldolgozott személyes adatok: Felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat.

A CCPA szerint gyűjtött személyes adatok kategóriája: internetes információk.

Ez a feldolgozás a CCPA szerinti meghatározás alapján értékesítésnek minősül. Az ebben a záradékban foglalt információkon kívül a Felhasználó a kaliforniai fogyasztók jogait részletező részben találhat információt arra vonatkozóan, hogy miként mondhat le az értékesítésről.

A felhasználók jogai

A Felhasználók a Tulajdonos által feldolgozott adataikkal kapcsolatban bizonyos jogokat gyakorolhatnak.

A Felhasználóknak különösen a következőkre van joguk: Bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. A Felhasználóknak joguk van a hozzájárulás visszavonására, amennyiben korábban már hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához. Tiltakozni az adataik feldolgozása ellen. A felhasználóknak joguk van tiltakozni adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a hozzájáruláson kívül más jogalapon kerül sor. További részleteket az erre a célra szolgáló alábbi szakasz tartalmaz. Hozzáférés az adataikhoz. A felhasználóknak joguk van megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, tájékoztatást kaphatnak a feldolgozás bizonyos szempontjairól, és másolatot kaphatnak a feldolgozás alatt álló adatokról. Ellenőrizni és helyesbítést kérni. A felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérhetik azok frissítését vagy helyesbítését. Korlátozni az adataik feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy korlátozzák adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos nem kezeli adataikat más célból, mint azok tárolása céljából. Személyes adataik törlését vagy más módon történő eltávolítását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy a Tulajdonostól kérjék adataik törlését. Átvenni az adataikat, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani. A felhasználóknak joguk van arra, hogy adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, azokat akadálymentesen továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok feldolgozása automatizált módon történik, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásán, a Felhasználó által kötött szerződésen vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségen alapul. Panasz benyújtása. A Felhasználóknak joguk van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Részletek az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról

Amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekből, a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekek céljából kerül sor, a Felhasználók tiltakozhatnak az ilyen adatkezelés ellen, a tiltakozást a saját helyzetükkel kapcsolatos indoklással alátámasztva.

A felhasználóknak tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataik feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Annak megállapításához, hogy a Tulajdonos közvetlen üzletszerzési céllal kezeli-e a személyes adatokat, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak.

Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat?

A Felhasználók jogainak gyakorlására vonatkozó bármely kérés a Tulajdonoshoz intézhető a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezek a kérelmek díjmentesen gyakorolhatók, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindig egy hónapon belül foglalkozik velük.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi lépések

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos jogi célokra felhasználhatja a Bíróság előtt vagy a jelen Webhely vagy a kapcsolódó szolgáltatások nem megfelelő használatából eredő esetleges jogi lépések során. A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos a hatóságok kérésére kötelezhető személyes adatok felfedésére.

További információk a Felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információkon túlmenően a Webhely kérésre további és összefüggő információkat adhat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

Működési és karbantartási célokból ez a Webhely és bármely harmadik fél szolgáltatása olyan fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik a Webhellyel való interakciókat (rendszernaplók), és erre a célra más személyes adatokat (például az IP-címet) használhatnak.

A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek bármikor kérhetők a Tulajdonostól. Kérjük, tekintse meg a jelen dokumentum elején található elérhetőségeket.

A „Do Not Track” kérelmek kezelése

Ez a Webhely nem támogatja a „Ne kövessenek nyomon” kéréseket. Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik féltől származó szolgáltatások tiszteletben tartják-e a „Do Not Track” kéréseket, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi irányelveit.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtasson ezen adatvédelmi politikán azáltal, hogy erről a Felhasználókat ezen az oldalon és esetleg ezen a Webhelyen belül értesíti és/vagy – amennyire ez technikailag és jogilag lehetséges – értesítést küld a Felhasználóknak a Tulajdonos rendelkezésére álló bármely elérhetőségén keresztül. Erősen ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, hivatkozva az utolsó módosítás alján feltüntetett dátumra.

Amennyiben a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintik, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást gyűjt be a Felhasználótól.

Információk a kaliforniai fogyasztók számára

A dokumentum ezen része integrálja és kiegészíti az adatvédelmi szabályzat többi részében szereplő információkat, és a jelen webhelyet üzemeltető vállalkozás, illetve adott esetben annak anyavállalata, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (e szakasz alkalmazásában együttesen „mi”, „minket”, „miénk”) által biztosított.

Az ebben a szakaszban foglalt rendelkezések minden olyan Felhasználóra vonatkoznak, aki az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában lakóhellyel rendelkező fogyasztó, a „The California Consumer Privacy Act of 2018” (a továbbiakban a Felhasználókra egyszerűen „Ön”, „Ön”, „az Öné”) szerint, és az ilyen fogyasztók esetében ezek a rendelkezések az adatvédelmi szabályzatban foglalt minden más, esetlegesen eltérő vagy ellentétes rendelkezést felülírnak.

A dokumentum ezen része a „személyes adatok” kifejezést a Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény (CCPA) meghatározása szerint használja.

A gyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy értékesített személyes adatok kategóriái

Ebben a részben összefoglaljuk az általunk gyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy értékesített személyes adatok kategóriáit és azok célját. Ezekről a tevékenységekről részletesen a jelen dokumentumon belül a „Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” című részben olvashat.

Az általunk gyűjtött információk: az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái

A személyes adatok következő kategóriáit gyűjtöttük Önről: internetes információk és következtetett információk. A személyes adatok további kategóriáit nem gyűjtjük az Ön értesítése nélkül. Hogyan gyűjtjük az információkat: Melyek az általunk gyűjtött személyes adatok forrásai?

A személyes adatok fent említett kategóriáit közvetlenül vagy közvetve gyűjtjük Öntől, amikor Ön ezt az Alkalmazást használja.

Például Ön közvetlenül adja meg személyes adatait, amikor az Alkalmazás bármely űrlapján keresztül kéréseket nyújt be. Ön közvetett módon is megad személyes adatokat, amikor ezen az Alkalmazáson navigál, mivel az Önre vonatkozó személyes adatokat automatikusan megfigyeljük és összegyűjtjük. Végül, személyes adatait gyűjthetjük olyan harmadik felektől is, akik a Szolgáltatással vagy a jelen Webhely működésével és funkcióival kapcsolatban együttműködnek velünk.

Az általunk gyűjtött információk felhasználásának módja: az Ön személyes adatainak harmadik felekkel való megosztása és nyilvánosságra hozatala üzleti céllal.

Az Önről gyűjtött személyes adatokat üzleti célból harmadik félnek átadhatjuk. Ebben az esetben írásos megállapodást kötünk az ilyen harmadik féllel, amely előírja a címzett számára, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelje, és azokat a megállapodás teljesítéséhez szükséges cél(ok)on kívül más célra ne használja fel.

Személyes adatait akkor is felfedhetjük harmadik felek előtt, ha Ön kifejezetten kéri vagy engedélyezi ezt számunkra, hogy Szolgáltatásunkat az Ön számára nyújthassuk.

Az adatkezelés céljairól bővebben a jelen dokumentum vonatkozó részében tájékozódhat.

Az Ön személyes adatainak értékesítése

A mi céljainkra az „értékesítés” szó jelentése: „a fogyasztó személyes adatainak a vállalkozás általi eladása, bérbeadása, kiadása, nyilvánosságra hozatala, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, átadása vagy más módon történő átadása szóban, írásban vagy elektronikus úton, a vállalkozás által egy másik vállalkozás vagy harmadik fél részére, pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében”.

Ez azt jelenti, hogy például értékesítésre kerülhet sor, amikor egy alkalmazás hirdetéseket futtat, vagy statisztikai elemzéseket készít a forgalomról vagy a megtekintésekről, vagy egyszerűen csak azért, mert olyan eszközöket használ, mint a közösségi hálózati pluginok és hasonlók.

A személyes adatok eladásából való kilépés joga

Önnek joga van lemondani személyes adatainak értékesítéséről. Ez azt jelenti, hogy ha arra kér minket, hogy ne adjuk el az adatait, akkor eleget teszünk a kérésének. Az ilyen kéréseket szabadon, bármikor, igazolható kérelem benyújtása nélkül, egyszerűen az alábbi utasítások követésével teheti meg.

A személyes adatok eladásából való kilépéshez szükséges utasítások

Ha szeretne többet megtudni, vagy élni a lemondási jogával a jelen Alkalmazás által végrehajtott valamennyi online és offline értékesítés tekintetében, további információkért kapcsolatba léphet velünk az ebben a dokumentumban megadott elérhetőségeinken.

Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk az Alkalmazás és annak funkcióinak operatív működéséhez („üzleti célok”). Ilyen esetekben az Ön személyes adatait a gyűjtésük üzleti céljának megfelelő módon és azzal arányosan, valamint szigorúan a kompatibilis működési célok keretein belül kezeljük.

Az Ön személyes adatait más okokból is felhasználhatjuk, például kereskedelmi célokra (amint azt a jelen dokumentum „Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” című szakasza tartalmazza), valamint a jogszabályoknak való megfelelés és jogaink védelme érdekében az illetékes hatóságok előtt, amennyiben jogaink és érdekeink veszélyeztetve vannak, vagy tényleges kárt szenvedünk.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel más, egymástól független vagy összeegyeztethetetlen célokra anélkül, hogy erről Önt értesítenénk.

Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai és azok gyakorlása

A megismeréshez és a hordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy közöljük Önnel:

az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit és forrásait, azokat a célokat, amelyekre az Ön adatait felhasználjuk, és azt, hogy kikkel osztjuk meg ezeket az adatokat; személyes adatok értékesítése vagy üzleti célú közzététele esetén két külön listát, amelyeken közzétesszük: értékesítés esetén az egyes címzettkategóriák által vásárolt személyes adatok kategóriáit; üzleti célú közzététel esetén pedig az egyes címzettkategóriák által kapott személyes adatok kategóriáit.

A fent leírt közzététel az elmúlt 12 hónapban gyűjtött vagy felhasznált személyes adatokra korlátozódik.

Ha válaszunkat elektronikus úton adjuk át, a mellékelt információk „hordozhatóak” lesznek, azaz olyan könnyen használható formátumban kerülnek átadásra, amely lehetővé teszi, hogy az információkat akadály nélkül továbbíthassa egy másik szervezetnek – feltéve, hogy ez technikailag megvalósítható.

A személyes adatai törlésének kéréséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Ön személyes adatainak törlését, a törvényben meghatározott kivételektől függően (például, de nem kizárólagosan, ha az adatokat az Alkalmazás hibáinak azonosítására és javítására, biztonsági incidensek felderítésére és csalás vagy illegális tevékenységek elleni védelemre, bizonyos jogok gyakorlására stb. használják).

Ha nem vonatkozik semmilyen jogi kivétel, akkor az Ön jogának gyakorlása következtében törölni fogjuk az Ön személyes adatait, és erre utasítjuk bármelyik szolgáltatónkat.

Hogyan gyakorolhatja jogait

A fent leírt jogok gyakorlásához ellenőrizhető kérését úgy kell benyújtania hozzánk, hogy a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép velünk.

Ahhoz, hogy válaszolhassunk a kérésére, szükséges, hogy tudjuk, ki Ön. Ezért a fenti jogait csak úgy gyakorolhatja, ha igazolható kérelmet nyújt be, amelynek tartalmaznia kell: elegendő információt adjon meg ahhoz, hogy ésszerűen meggyőződhessünk arról, hogy Ön az a személy, akiről személyes adatokat gyűjtöttünk, vagy meghatalmazott képviselője; írja le kérését olyan részletességgel, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelően megértsük, értékeljük és megválaszoljuk azt.

Nem válaszolunk semmilyen kérésre, ha nem tudjuk ellenőrizni az Ön személyazonosságát, és így megerősíteni, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok valóban Önre vonatkoznak.

Ha Ön személyesen nem tud ellenőrizhető kérést benyújtani, meghatalmazhat egy, a kaliforniai államtitkárságon bejegyzett személyt, hogy az Ön nevében eljárjon.

Ha Ön felnőtt, akkor szülői felügyelete alatt álló kiskorú nevében is benyújthat ellenőrizhető kérelmet. Egy 12 hónapos időszak alatt legfeljebb 2 kérelmet nyújthat be.

Hogyan és mikor kell az Ön kérelmét feldolgoznunk

10 napon belül visszaigazoljuk igazolható kérésének beérkezését és tájékoztatást adunk arról, hogy hogyan fogjuk feldolgozni a kérését.

Kérelmére a beérkezésétől számított 45 napon belül válaszolunk. Amennyiben több időre van szükségünk, elmagyarázzuk Önnek, hogy miért és mennyi időre van szükségünk. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy kérésének teljesítése akár 90 napot is igénybe vehet.

Közlésünk(ek) az előző 12 hónapos időszakra vonatkozik(nak). Amennyiben elutasítjuk a kérelmét, elmagyarázzuk az elutasítás okait.

Nem számítunk fel díjat az Ön igazolható kérésének feldolgozásáért vagy megválaszolásáért, kivéve, ha a kérés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű. Ilyen esetekben ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését. Mindkét esetben közöljük döntéseinket, és megmagyarázzuk a döntés okait.

Információk Brazíliában élő felhasználók számára

A dokumentum ezen része integrálja és kiegészíti az adatvédelmi szabályzat többi részében szereplő információkat, és a jelen webhelyet üzemeltető szervezet, illetve adott esetben annak anyavállalata, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (e szakasz alkalmazásában együttesen „mi”, „minket”, „miénk”) által biztosított. Az ebben a szakaszban foglalt rendelkezések a „Lei Geral de Proteção de Dados” értelmében minden olyan Felhasználóra vonatkoznak, aki Brazíliában lakik (a továbbiakban a Felhasználókra egyszerűen „Ön”, „Ön”, „az Öné”). Az ilyen Felhasználók esetében ezek a rendelkezések az adatvédelmi szabályzatban szereplő minden más, esetlegesen eltérő vagy ellentmondó rendelkezés helyébe lépnek. A dokumentum ezen része a „személyes adatok” kifejezést a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) meghatározása szerint használja.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának indokai

Az Ön személyes adatait kizárólag akkor kezelhetjük, ha az adatkezelésre jogalapunk van. A jogalapok a következők:

a) az Ön hozzájárulása a vonatkozó feldolgozási tevékenységekhez; a minket terhelő jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés;

b) a törvényekben vagy rendeletekben előírt vagy szerződéseken, megállapodásokon és hasonló jogi eszközökön alapuló közpolitikák végrehajtása;

c) kutatási szervezetek által végzett tanulmányok, amelyeket lehetőleg anonimizált személyes adatokon végeznek;

d) egy szerződés és annak előkészítő eljárásainak végrehajtása, amennyiben Ön az említett szerződés egyik fele;

e) jogaink gyakorlása bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárásokban; az Ön vagy egy harmadik fél védelme vagy fizikai biztonsága;

f)  az egészség védelme – az egészségügyi szervezetek vagy szakemberek által lefolytatott eljárásokban;

g) jogos érdekeink, feltéve, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságjogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben; és hitelvédelem.

Ha többet szeretne megtudni a jogalapokról, bármikor kapcsolatba léphet velünk az ebben a dokumentumban megadott elérhetőségeinken.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái

Ha szeretné megtudni, hogy az Ön személyes adatainak mely kategóriáit dolgozzuk fel, olvassa el a következő részt

„Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” című részt ebben a dokumentumban.

Miért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait

Ha szeretné megtudni, hogy miért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, olvassa el a „Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról” és „A feldolgozás céljai” című szakaszokat ebben a dokumentumban.

Az Ön brazil adatvédelmi jogai, a kérelem benyújtásának módja és az Ön kéréseire adott válaszaink

Az Ön brazil adatvédelmi jogai

Önnek joga van a következőkhöz:

a)  megerősítést kapjon az Ön személyes adataira vonatkozó feldolgozási tevékenységek létezéséről;

b)  hozzáférés az Ön személyes adataihoz;

c)  a hiányos, pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítése; a felesleges vagy túlzott mennyiségű személyes adatainak, illetve a nem a helyi törvényi szabályozásnak megfelelően feldolgozott adatok anonimizálása, zárolása vagy törlése;

d) tájékoztatást kaphat a hozzájárulása megadásának vagy megtagadásának lehetőségéről és annak következményeiről;

e) tájékoztatást kapjon azokról a harmadik felekről, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait; kifejezett kérésére kérje személyes adatainak (az anonimizált adatok kivételével) más szolgáltatóhoz vagy termékszolgáltatóhoz történő hordozhatóságát, feltéve, hogy kereskedelmi és ipari titkainkat megóvják; kérje a feldolgozott személyes adatainak törlését, ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapult, kivéve, ha a törvény egy vagy több, a GDPR cikkelyében előírt kivételét. 16. cikke szerinti kivételek vonatkoznak; bármikor visszavonhatja hozzájárulását;

f)  panaszt nyújtson be személyes adataival kapcsolatban az ANPD-nél (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság) vagy fogyasztóvédelmi szerveknél; tiltakozzon az adatkezelési tevékenység ellen, amennyiben az adatkezelés nem a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történik;

g) egyértelmű és megfelelő tájékoztatást kérhet az automatizált döntéshez használt kritériumokról és eljárásokról;

h) és kérheti a kizárólag az Ön személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján hozott, az Ön érdekeit érintő döntések felülvizsgálatát. Ezek közé tartoznak az Ön személyes, szakmai, fogyasztói és hitelprofiljának vagy személyiségének szempontjainak meghatározására vonatkozó döntések.

Önt soha nem érheti hátrányos megkülönböztetés, vagy más módon semmiféle hátrány, ha él a jogaival.

Hogyan nyújthatja be kérelmét

A jogai gyakorlására vonatkozó kifejezett kérelmét díjmentesen, bármikor benyújthatja az ebben a dokumentumban megadott elérhetőségeken, vagy jogi képviselőjén keresztül.

Hogyan és mikor válaszolunk az Ön kérelmére

Törekszünk arra, hogy haladéktalanul válaszoljunk az Ön kéréseire. Minden esetben, ha ez nem lehetséges számunkra, gondoskodunk arról, hogy közöljük Önnel azokat a ténybeli vagy jogi okokat, amelyek megakadályozzák, hogy azonnal vagy más módon valaha is eleget tegyünk az Ön kéréseinek. Azokban az esetekben, amikor nem mi kezeljük az Ön személyes adatait, jelezni fogjuk Önnek azt a fizikai vagy jogi személyt, akinek a kéréseit címeznie kell, amennyiben erre módunkban áll.

Abban az esetben, ha hozzáférési vagy személyes adatok feldolgozásának megerősítésére irányuló kérelmet nyújt be, kérjük, mindenképpen adja meg, hogy elektronikus vagy nyomtatott formában kéri-e személyes adatainak átadását. Azt is közölnie kell velünk, hogy azt szeretné-e, hogy azonnal válaszoljunk a kérésére, amely esetben egyszerűsített formában válaszolunk, vagy ehelyett teljes körű tájékoztatást kér. Az utóbbi esetben a kérésétől számított 15 napon belül válaszolunk, és megadjuk Önnek az összes információt a személyes adatainak eredetéről, megerősítést arról, hogy léteznek-e nyilvántartások, a feldolgozáshoz használt bármely kritériumról és a feldolgozás céljairól, miközben megvédjük üzleti és ipari titkainkat.

Abban az esetben, ha Ön helyesbítési, törlési, anonimizálási vagy személyes adatok zárolására irányuló kérelmet nyújt be, gondoskodunk arról, hogy kérését haladéktalanul közöljük más felekkel, akikkel megosztottuk az Ön személyes adatait, annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek is teljesíthessék kérését – kivéve azokat az eseteket, amikor ez a közlés bizonyítottan lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel részünkről.

Személyes adatok továbbítása Brazílián kívülre a törvény által megengedett módon

A következő esetekben jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait Brazília területén kívülre továbbítani: amikor a továbbítás a nemzetközi jog által biztosított jogi eszközökkel összhangban a közhírszerző, nyomozó és ügyészségi szervek közötti nemzetközi jogi együttműködéshez szükséges; amikor a továbbítás az Ön vagy egy harmadik fél életének vagy testi épségének védelme érdekében szükséges; amikor a továbbítást az ANPD engedélyezi; amikor a továbbítás egy nemzetközi együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségből ered; ha az adattovábbítás közrend vagy közszolgáltatás jogi tulajdonításának végrehajtásához szükséges; ha az adattovábbítás jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez, szerződés vagy szerződéssel kapcsolatos előzetes eljárás lefolytatásához, illetve bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárás során a jogok szabályszerű gyakorlásához szükséges.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval összefüggésben – beleértve a személyazonosító számot is – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Felhasználási adatok

A jelen Webhelyen (vagy az Alkalmazásban alkalmazott harmadik féltől származó szolgáltatások révén automatikusan gyűjtött adatok, amelyek magukban foglalhatják: az Alkalmazást használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címét vagy domainnevét, az URI-címeket (Uniform Resource Identifier), a kérés időpontját, a kérés szerverhez történő benyújtásának módját, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver válaszának állapotát jelző számkódot (sikeres eredmény, hiba stb.). ), a származási ország, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző időadatok (pl, az alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő) és a webhelyen belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint az eszköz operációs rendszerére és/vagy a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

Felhasználó

A Webhelyet használó személy, aki – eltérő rendelkezés hiányában – egybeesik az Érintettel. Érintett Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint kezeli a Személyes adatokat.

Adatkezelő (vagy tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, beleértve a jelen Webhely működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a Honlap Tulajdonosa.

Ez az oldal

Az a Webhely, amelyen a Felhasználó személyes adatait gyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás

A jelen Webhely által nyújtott szolgáltatás a vonatkozó feltételekben (ha van ilyen) és a jelen Webhelyen leírtak szerint.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban az Európai Unióra tett minden hivatkozás az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség valamennyi jelenlegi tagállamára vonatkozik.

Cookie-k

A cookie-k olyan nyomkövetők, amelyek a Felhasználó böngészőjében tárolt kis adathalmazokból állnak.

Tracker

A nyomkövető minden olyan technológiát – pl. sütiket, egyedi azonosítókat, webjelzőket, beágyazott szkripteket, elektronikus címkéket és ujjlenyomatokat – jelöl, amely lehetővé teszi a Felhasználók nyomon követését, például a Felhasználó eszközén lévő információkhoz való hozzáférés vagy azok tárolása révén.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, többek között az Art. (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14. cikkei. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag erre az Alkalmazásra vonatkozik, ha a dokumentumban másként nem szerepel.

 

Legutóbbi frissítés: Október 07, 2022

Vegye fel velünk a kapcsolatot!